Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN ARIËNNE VAN DER HILST  

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en 

overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Ariënne van der Hilst. 

 

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Ariënne van der Hilst zijn aanvaard. 

 

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ariënne van der Hilst en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

 

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

 

1.5 Indien Ariënne van der Hilst niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ariënne van der Hilst in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. 

Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Ariënne van der Hilst bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Ariënne van der Hilst als juist worden aangemerkt.

2.2 Ariënne van der Hilst kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 

2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ariënne van der Hilst daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ariënne van der Hilst anders aangeeft. 

 

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ariënne van der Hilst niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

 

2.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Ariënne van der Hilst te laten weten. 

 

Artikel 3. Prijzen 

 

3.1 Alle door Ariënne van der Hilst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

 

3.2 Ariënne van der Hilst is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

 

Artikel 4. Inschakeling van derden 

 

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.2 Indien Ariënne van der Hilst derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever. 

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht 

 

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Ariënne van der Hilst derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ariënne van der Hilst dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

 

5.2 Ariënne van der Hilst zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

 

5.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

5.4 Indien door Ariënne van der Hilst of door Ariënne van der Hilst  ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening. 

 

5.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ariënne van der Hilst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ariënne van der Hilst worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ariënne van der Hilst zijn verstrekt, heeft Ariënne van der Hilst  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Ariënne van der Hilst  ter beschikking heeft gesteld. Ariënne van der Hilst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ariënne van der Hilst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 

5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ariënne van der Hilst zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

 

5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Ariënne van der Hilst  gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ariënne van der Hilst op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

 

5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ariënne van der Hilst een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

 

5.9 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Ariënne van der Hilst gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ariënne van der Hilst daardoor direct of indirect ontstaan. 

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

 

6.1 Ariënne van der Hilst is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ariënne van der Hilst  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 

geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Ariënne van der Hilst  kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

 

6.2 Voorts is Ariënne van der Hilst bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ariënne van der Hilst  kan worden gevergd. 

 

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ariënne van der Hilst op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ariënne van der Hilst de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

 

6.4 Indien Ariënne van der Hilst  tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

 

6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Ariënne van der Hilst gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

 

6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ariënne van der Hilst gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

 

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ariënne van der Hilst, zal Ariënne van der Hilst in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ariënne van der Hilst extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ariënne van der Hilst anders aangeeft. 

 

6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ariënne van der Hilst vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ariënne van der Hilst op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

 

6.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald. 

 

6.10 Indien Ariënne van der Hilst niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. 

 

6.11 Ariënne van der Hilst heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. 

 

6.12 Is Ariënne van der Hilst toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Ariënne van der Hilst  zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Ariënne van der Hilst zal daarvoor geen kosten in rekening brengen. 

 

Artikel 7. Overmacht 

7.1 Ariënne van der Hilst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Ariënne van der Hilst geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ariënne van der Hilst  niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ariënne van der Hilst of van derden, ziekte van de medewerker van Ariënne van der Hilst , die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Ariënne van der Hilst  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ariënne van der Hilst  haar verbintenis had moeten nakomen. 

 

7.3 Ariënne van der Hilst kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 

7.4 Voor zoveel Ariënne van der Hilst ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ariënne van der Hilst gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 

7.5 In geval van overmacht zal Ariënne van der Hilst zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 

Artikel8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien Ariënne van der Hilst aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid 

beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

 

8.2 Ariënne van der Hilst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ariënne van der Hilst  is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 

8.3 Indien Ariënne van der Hilst aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ariënne van der Hilst  beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 

8.4 De aansprakelijkheid van Ariënne van der Hilst is in ieder geval steeds beperkt tot
het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Ariënne van der Hilst  geldende eigen risico, in voorkomend geval.

8.5 Ariënne van der Hilst is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen. 

 

8.6 Ariënne van der Hilst sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Ariënne van der Hilst bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. 

 

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ariënne van der Hilst of haar leidinggevende ondergeschikten. 

 

Artikel9. Vrijwaring 

 

9.1 Ariënne van der Hilst zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Ariënne van

der Hilst  jegens Opdrachtgever is. 

 

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Ariënne van der Hilst tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Ariënne van der Hilst bedingen. 

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Ariënne van der Hilst volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Ariënne van der Hilst  door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven. 

 

9.4 Indien Ariënne van der Hilst door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Ariënne van der Hilst  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ninke 

van der Leck, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ariënne van der Hilst en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

Artikel10. Annulering 

10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ariënne van der Hilst anders is overeengekomen. 

 

Annulering Incompany Opdracht 

10.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd:
Bij annulering van een training 

  • binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.
  • binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag.
  • binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag.
  • eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten.

 

10.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Ariënne van der Hilst  ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail. 

 

Annulering Open inschrijving 

 

10.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Ariënne van der Hilst  bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, webinars of teleseminars. 

 

10.3.2. Ariënne van der Hilst  behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Ariënne van der Hilst, indien geen gebruik gemaakt 

wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag. 

 

10.3.3 Ariënne van der Hilst heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

10.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. 

 

10.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Ariënne van der Hilst, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd. 

 

10.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Ariënne van der Hilst bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Ariënne van der Hilst. 

 

10.3.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen. 

 

Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies. 

 

10.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd. 

 

Annulering langlopende opdrachten 

 

10.5.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 10.3.4 en 10.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Ariënne van der Hilst  aanleiding is om anderszins over een te komen. 

 

Annulering online programma 

 

10.6.1 Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 15 dagen na aanmelding, krijgt Opdrachtgever de volledige investering retour. Bij annulering na 15 dagen na aanmelding is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd. 

 

Artikel11. Betaling 

 

11.1 Opdrachtgever dient de facturen van Ariënne van der Hilst binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Ariënne van der Hilst is gerechtigd om periodiek te factureren. 

 

11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 

11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ariënne van der Hilst verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

 

11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Ariënne van der Hilst zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren. 

 

11.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Ariënne van der Hilst gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Ariënne van der Hilst om schadevergoeding te vorderen. 

 

11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan Ariënne van der Hilst verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,–. 

 

11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd. 

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom 

 

12.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Ariënne van der Hilst verboden om de door Ariënne van der Hilst  verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt. 

 

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Ariënne van der Hilst. 

 

Artikel13. GeheimhoudingenPrivacy 

 

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 

13.2 De persoonlijke gegevens die Ariënne van der Hilst via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Ariënne van der Hilst  houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Ariënne van der Hilst  zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Ariënne van der Hilst , behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ariënne van der Hilst het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

*****